Matriculació

 • Període d'inscripció

  • Des de la publicació del programa d'activitats de fins al moment d'omplir el nombre de places establert o 1 mes abans de l'inici del curs.
 • Inscripció

  • Es realitzarà utilitzant en primer contacte el correu electrònic ( formacio@femn.org ) i posteriorment per mitjà postal.
 • Condicions de matriculació

  • L'edat mínima per a iniciar qualsevol curs és de 18 anys, a excepció dels que ja s'indiquen al programa. Es considera matriculat l'alumne/a que ha lliurat tota documentació fins a quinze dies abans de l'inici del curs: full de matrícula, 2 fotografies, fotocòpia del DNI i comprovant de l'ingrés bancari del preu de la matrícula. El pagament de la matrícula i les estades s'ingressarà al compte que es proporcionarà. L'import de la matrícula dels cursos inclou els materials bàsics i l'assegurança, a més de les despeses acadèmiques. No s'inclouen els desplaçaments ni les estades en cases de colònies, albergs, etc.

Baixes i anul·lació de cursos

 • Si es notifica la baixa durant els 15 dies abans de l'inici del curs, significarà la pèrdua del 20% de l'import total de la matrícula, que es descomptarà en retornar aquest import. Després no hi haurà devolució. Un cop iniciat el curs, no hi haurà cap mena de devolució. Formació es reserva el dret d'ajornar i/o anul·lar qualsevol curs si el nombre d'alumnes inscrits no és suficient segons el seu criteri, tot i retornant l'import total de la matrícula a tots els inscrits.

Avaluació

 • L'assistència a les sessions és obligatòria. Únicament en casos excepcionals, es podrà justificar una absència que no superi en cap cas el 15% del total d'hores lectives del curs, i que serà acceptada a criteri de la direcció de Formació. Es valorarà l'aprofitament del curs a través de la participació activa dels alumnes a les classes, les actituds (disposició al diàleg, cohesió del grup,...), les aptituds adquirides i l'assitència a les sessions. Per a poder avaluar l'assimilació dels continguts treballats durant el curs, el professor/a proposarà un treball a realitzar per l'alumnat, que caldrà lliurar a la secretaria de la FEMN en els terminis acordats.

Acreditacions

 • Formació certificarà l'assistència, o bé el nombre d'hores i/o crèdits dels cursos a petició de la persona interessada, 30 dies després de finalitzar el curs. Els cursos de director i de monitor estan reconeguts com a crèdits de lliure elecció per les universitats de Catalunya.
Last modified: Tuesday, 19 August 2014, 11:28 PM