La secció de Formació de la Fundació d'Esplais Santa Maria de Núria va nèixer l'any 2003 amb l'objectiu de coordinar i potenciar accions educatives que ajudin a la formació integral, cristiana i cívica de tots els participants que intervenen en els cursos que organitza. Vol ser un punt de referència, un espai de trobada per a persones que creuen que val la pena apostar per aquesta petita, però no menys important revolució personal que anomenem: FORMACIÓ F.E.M.N.. La Secció de Formació té com a principal tasca la formació integral dels futurs educadors (monitors, directors, animadors socioculturals...) en l'àmbit dels temps de lleure, que els capaciti adientment per tal dedesenvolupar la seva tasca amb suficients garanties de qualitat i competència. La secció de Formació té subscrit un conveni amb l'Escola de l'Esplai de Lleida per la realització de les activitats formatives dins el Bisbat d'Urgell. Aquest conveni garanteix el reconeixament oficial dels cursos que s'hi puguin portar a terme.

Els objectius de l'equip de formació són:
  • Detectar les necessitats formatives dels membres dels centres d'esplai de la F.E.M.N. i elaborar-ne plans de formació globals i individuals de cada centre.
  • Impartir als membres dels centres d'esplai accions formatives adequades que donin sortida a les necessitats detectades.
  • Investigar sobre noves tècniques d'acció educativa tan per monitors com per infants i joves i promoure la innovació educativa en els centres d'esplai, per donar una resposta de millor qualitat en les accions dels centres d'esplai.
Last modified: Tuesday, 19 August 2014, 11:28 PM